Choď na obsah Choď na menu
 


Stanovy Šachového klubu Gemerská Poloma

15. 10. 2015

Stanovy

Šachového klubu Gemerská Poloma

 

Čl. 1.

Názov a sídlo

 1. Názov občianskeho združenia je Šachový klub Gemerská Poloma (ďalej len klub).
 2. Klub je dobrovoľným združením občanov. Klub je právne samostatná, nepolitická organizácia, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
 3. Sídlom klubu je Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma.

Čl. 2.

Predmet činnosti

 1. Poslaním klubu je popularizovať šachovú hru a rozvíjať šachovú kultúru v regióne Gemerskej Polomy.
 2. Predmetom činnosti klubu je:
  • organizovať šachové turnaje a šachové akcie,
  • zúčastňovať sa šachových turnajov a ligových súťaží družstiev,
  • propagovať šach na verejnosti.

Čl. 3.

Členstvo

 1. Členom klubu môže byť fyzická osoba bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, národnosti, pohlavia a veku. Členstvo v klube je dobrovoľné.
 2. Členstvo vzniká zaregistrovaním a udržiava sa platením členských príspevkov.
 3. Členstvo zaniká vymazaním zo zoznamu členov dobrovoľným vystúpením, vylúčením alebo nezaplatením členského príspevku.
 4. Čestným členom môže byť osoba, ktorá významne prispela k rozvoji šachu v regióne Gemerskej Polomy. Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza. Čestný člen je od platenia členského príspevku oslobodený.
 5. Výšku členského príspevku určuje členská schôdza.
 6. Pri zániku členstva sa zaplatené členské príspevky nevracajú.

Čl. 4.

Práva a povinnosti člena

 1. Člen klubu má právo:
  • zúčastniť sa všetkých akcií klubu,
  • zúčastniť sa členskej schôdze,
  • hlasovať na členskej schôdzi, ak dosiahol 15 rokov veku,
  • byť volený do orgánov klubu, ak dosiahol 18 rokov veku,
  • byť informovaný o činnosti klubu,
  • dávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti klubu.
 2. Člen klubu má povinnosť:
  • dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy klubu,
  • chrániť majetok klubu,
  • riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
  • riadne a včas platiť členské a iné schválené príspevky a poplatky.

Čl. 5.

Orgány klubu

 1. Orgánmi klubu sú: členská schôdza, výkonný výbor a kontrolór.

Čl. 6.

Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Je tvorená zhromaždením členov klubu.
 2. Členskú schôdzu zvoláva najmenej jedenkrát za rok predseda klubu. Na žiadosť 1/3 členov je predseda povinný zvolať členskú schôdzu do 30 dní.
 3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých základných otázkach činnosti klubu, najmä:
  • rozhoduje o vzniku klubu, o jeho názve a symbolike a o zániku klubu,
  • schvaľuje stanovy,
  • volí a odvoláva výkonný výbor a určuje počet jeho členov,
  • volí a odvoláva kontrolóra,
  • schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení,
  • schvaľuje správu o kontrole.
 4. Rokovanie členskej schôdze riadi predseda alebo ním poverený člen.
 5. Na platnosť uznesenia členskej schôdze sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny zúčastnených členov.

Čl. 7.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom klubu. Je tvorený predsedom a podpredsedami. Počet podpredsedov schvaľuje členská schôdza.
 2. Štatutárnym orgánom klubu je predseda. V prípade neprítomnosti predsedu môže v mene klubu konať ním poverený podpredseda.
 3. Výkonný výbor je zodpovedný za činnosť klubu a za jeho hospodárenie.
 4. Výkonný výbor sa schádza najmenej raz za dva mesiace.
 5. Pre platnosť uznesenia výkonného výboru sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov členov výboru. Pri rovnosti je rozhodujúci hlas predsedu.
 6. Členovia výkonného výboru majú nárok na náhradu výdavkov a na odmenu za výkon funkcie.

Čl. 8.

Kontrolór

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom klubu. Kontrolór nemôže byť členom výkonného výboru.
 2. Kontrolór vykonáva kontroly hospodárenia a činnosti klubu a navrhuje zlepšenia.
 3. Kontrolór má právo zúčastňovať sa rokovaní výkonného výboru s hlasom poradným.

Čl. 9.

Majetok klubu

 1. Klub môže vlastniť majetok.
 2. Majetok klubu môže byť zverený do správy členom klubu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh.
 3. Majetok klubu sa každoročne inventarizuje. Za inventarizáciu je zodpovedný výkonný výbor.

Čl. 10.

Hospodárenie klubu

 1. Klub hospodári podľa ročného rozpočtu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 2. Príjmami klubu sú najmä:
  • členské príspevky
  • výnosy z vlastnej činnosti
  • výnosy z majetku
  • dotácie a granty z verejných zdrojov
  • dary od fyzických a právnických osôb
 3. Výdavkami klubu sú:
  • výdavky na realizáciu predmetu činnosti klubu
  • výdavky na správu klubu
 4. Za hospodárenie je zodpovedný výkonný výbor.

Čl. 11.

Likvidácia združenia

 1. Ak členská schôdza rozhodne o zániku alebo zlúčení klubu, určí likvidátora a rozhodne, ako sa naloží s majetkom klubu.
 2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky klubu a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.
 3. Likvidátor vykoná do 15 dní po ukončení likvidácie všetky potrebné kroky k vymazaniu klubu z registrácie.

Čl. 12.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou dňa 15.8.2015.