Choď na obsah Choď na menu
 


Zakladajúca členská schôdza ŠK GP - zápisnica

15. 10. 2015

ZÁPISNICA

z ustanovujúcej členskej schôdze

občianskeho združenia Šachový klub Gemerská Poloma

 

Dátum konania: 11.10.2015

Miesto konania: Miestny úrad v Gemerskej Polome

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha 2 zápisnice

Program : príloha 1 zápisnice

Schôdzu viedol: Ondrej Bašták Ďurán

 

 1. Otvorenie

Privítanie účastníkov.

Oboznámenie zúčastnených o programe ustanovujúcej schôdze.

 

 1. Oboznámenie so stanovami OZ

Prípravný výbor oboznámil zúčastnených o stanovách OZ.

Po oboznámení prípravný výbor prijal prihlášky členov Šachového klubu Gemerská Poloma.

 

 1. Schválenie počtu členov Výboru klubu, dĺžky volebného obdobia a spôsobu voľby

Predsedajúci vyzval členov ustanovujúcej členskej schôdze o upresnenie počtu a zloženia výboru Šachového klubu Gemerská Poloma (ďalej len ŠK GP), dĺžku jeho volebného obdobia a spôsob voľby výboru ŠK GP.

Ustanovujúca členská schôdza sa uzniesla na:

 • 3-člennom zložení Výboru ŠK GP
 • Dĺžke volebného obdobia Výboru ŠK GP na 1 rok
 • Spôsobe voľby Výboru ŠK GP verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov členskej schôdze

 

 1. Voľba členov Výboru ŠK GP

Za prvých členov Výboru BK boli zvolení:

Predseda – Ondrej Bašták Ďurán, Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma, 6.3.1976

Podpredseda – Maximilián Černický, st.

Podpredseda – Róbert Szasák

Kontrolór – Ján Gál

Zároveň predseda Výboru je poverený zriadiť bankový účet a disponovať s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.

 

 1. Plán činnosti ŠK GP na rok 2015

Predseda ŠK GP navrhol plán činnosti ŠK GP na rok 2015. Hlavnými bodmi programu sú:

 1. Požiadanie Štatistického úradu SR o pridelenie IČO
 2. Založenie bankového účtu ŠK GP
 3. Požiadanie obce Gemerská Poloma o materiálnu podporu pri nákupe šachových súprav pre ŠK GP a usporiadaní domáceho kola Gemerskej šachovej ligy 2015/16
 4. Účasť družstva ŠK GP na Gemerskej šachovej lige 2015/16,
 5. Šachové tréningy členov ŠK GP, ktoré by slúžili aj ako šachový krúžok pre začiatočníkov

Prítomní s uvedeným návrhom súhlasili.

 

 1. Rozpočet ŠK GP na rok 2015

Predseda ŠK GP predniesol rozpočet na rok 2015. Rozpočet bol predložený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti.

Príjmová časť rozpočtu je plánovaná z:

 1. finančných príspevkov od obce,
 2. členských príspevkov,
 3. iných subjektov – sponzorov klubu.

Plánovanými výdavkami bude:

 1. nákup šachových súprav
 2. finančné zabezpečenie domáceho kola Gemerskej šachovej ligy 2015/16
 3. uhrádzanie nákladov spojených s účasťou na šachových podujatiach.

 

 1. Diskusia

Bola predstavená internetová stránka ŠK GP http://www.sachovyklubgp.estranky.sk/. Jej úpravou podľa požiadaviek a priebežnou aktualizáciou bol poverený Ondrej Bašták Ďurán.

 

 1. Záver

Na záver členovia ustanovujúcej členskej schôdze jednohlasne odsúhlasili uznesenie zakladajúcej členskej schôdze a zároveň sa členovia Výboru ŠK GP dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré ustanovili na druhý decembrový týždeň 2015. Zápisnica z každej členskej schôdze a schôdzí výboru ŠK GP bude zasielaná členom ŠK GP v elektronickej forme.

 

Zapísal: Ondrej Bašták Ďurán

Zápisnicu overil: Maximilián Černický st.

 

Príloha 1: Program zakladajúcej členskej schôdze ŠK GP

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie so stanovami ŠK GP
 3. Schválenie počtu členov Výboru klubu, dĺžky volebného obdobia a spôsobu voľby
 4. Voľba členov Výboru ŠK GP
 5. Plán činnosti ŠK GP na rok 2015
 6. Návrh a schválenie rozpočtu ŠK GP na rok 2015
 7. Diskusia
 8. Záver

Príloha 2: Prezenčná listina zakladajúcej členskej schôdze

Por. číslo

Meno

Adresa

Podpis

1

Ondrej Bašták Ďurán

Gemerská Poloma, Pionierov 607

 

2

Maximilián Černický st.

Gemerská Poloma, Jarková 633

 

3

Maximilián Černický ml.

Gemerská Poloma, Jarková 633

 

4

Ján Gál

Gemerská Poloma, Lipová 523

 

5

Štefan Magut

Gemerská Poloma, Súľovská 71

 

6

Róbert Szaszák

Rožňava, Čučmianska 12